Aktualność: Wymiana Legitymacji Doradcy Podatkowego

Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi

                W związku z upływającym okresem ważności pierwszych legitymacji wydanych doradcom podatkowym, pragnę przedstawić główne założenia dotyczące zmian w zasadach wystawiania legitymacji doradcy podatkowego.

Po pierwsze, wraz z wejściem w życie nowej uchwały Krajowej Rady Doradców Podatkowych (134/2009 – jej treść w załączeniu) zawierającej zmieniony Regulamin wydawania, używania i posiadania legitymacji doradcy podatkowego, nastąpi odejście od wystawiania legitymacji na pięcioletni okres ważności. Nowa uchwała przewiduje, że legitymacja będzie wydawana bezterminowo. W związku z tym zmianie ulegną również dane znajdujące się na tym dokumencie. Nie będzie jak dotychczas na legitymacji nadrukowany okres ważności, a jedynie data jej wystawienia.

 Jeśli chodzi o procedurę wystawiania legitymacji to też nastąpią pewne zmiany, które poniżej postaram się omówić.

 Jak dotychczas legitymacja będzie wystawiana na wniosek. Z tym, że dla doradców podatkowych, którym upływa termin ważności legitymacji będzie przewidziana uproszczona procedura z możliwością wykorzystania strony internetowej www.kidp.pl, zawierającej wzór formularza z ograniczoną ilością danych niezbędnych do jej wystawienia. Z procedury tej będą mogły skorzystać jedynie ci doradcy podatkowi, których dane w okresie składania wniosku o pierwszą legitymację pokrywają się z danymi przy ubieganiu się o wystawienie kolejnej legitymacji.

Nowością będzie to, że pracownicy obsługujący projekt „legitymacja doradcy podatkowego” będą odbierać pisemne oświadczenie od doradców podatkowych o zapoznaniu się z regulaminem wydawania, użytkowania i posługiwania się legitymacją doradcy podatkowego. Ma to na celu zabezpieczenie KIDP przed bezprawnym posługiwaniem się legitymacją wobec osób trzecich, w wyniku np. skreślenia z listy doradców podatkowych, czy też zawieszenia wykonywania zawodu doradcy podatkowego.

Ograniczona zostanie liczba dokumentów niezbędnych do uzyskania legitymacji: wniosek, kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu, dowód uiszczenia opłaty za wytworzenie legitymacji, 2 fotografie. Nie odnosi się to oczywiście do uproszczonych zasad, o których była mowa powyżej.

Wraz z wejściem w życie nowych uregulowań koszt wystawienia legitymacji będzie ponosił w pełnej wysokości doradca podatkowy, który wystąpi o wystawienie legitymacji.

Osobami uprawnionymi do wystąpienia o wystawienie legitymacji będą zarówno doradcy podatkowi czynni jak i zawieszeni, z tym, że ta druga grupa będzie mogła się posługiwać legitymacją tylko w stosunku do organów samorządu zawodowego oraz w stosunku do organów Regionalnych Oddziałów KIDP.

Mam nadzieje, że powyższe informacje przybliżą Państwu zasady z jakimi wkrótce zetkniecie się w ramach obowiązków dotyczących obsługi wniosków o wystawienie legitymacji doradcy podatkowego.

Pragnę również przypomnieć, że doradcy podatkowi posiadający wgrany certyfikat podpisu elektronicznego na dotychczasową legitymacje mogą występować o wystawienie kolejnej. Mogą oni korzystać z dotychczasowej legitymacji do czasu upływu okresu ważności certyfikatu, lecz korzystanie ogranicza się jedynie do wykorzystywania jej do celu związanego z posiadaniem podpisu elektronicznego.

Z upoważnienia

Dyrektora Biura KIDP

 Rafał Muszyński

Biuro KIDP
 
KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 3/310, 02-362 Warszawa, NIP 526-26-10-268

tel. (22) 578 50 25, fax (22) 578 50 09, biuro@kidp.pl, www.kidp.pl

DATA PUBLIKACJI: 2009-06-10 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (41) 345 38 10
Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Jagiellońska 74
25-734 Kielce

tel. (41) 345 38 10
fax.

x
x